CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 1. FINALITAT I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents estipulacions tenen com a finalitat regular l’ús dels serveis de venda electrònica dels diferents béns oferts per CONSORCI CENTRE INTERNACIONAL DE MÈTODES NUMÈRICS A L’ENGINYERIA (CIMNE) que opera per Internet des de la seva botiga en línia https://books.cimne.com  venent als seus clients els productes de la llibreria de CIMNE.

Les clàusules que a continuació es relacionen configuren el contracte marc que tots els usuaris que accedeixin a la pàgina https://books.cimne.com  estan obligats a conèixer i a acceptar. A l’efecte únicament de les presents condicions generals, l’expressió “usuari” comprèn qualsevol internauta que accedeixi a la pàgina web https://books.cimne.com, ja sigui directament, ja sigui des de qualsevol altre lloc d’Internet.

Els productes oferts per CIMNE en la present web es regularan per les condicions contingudes en el present document. CIMNE es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, aquestes condicions generals, aplicant les noves que acordi des del moment de la publicació en la pàgina. En qualsevol cas, les esmentades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els béns ja prèviament adquirits pels usuaris.

Aquestes Condicions Generals vinculen a ambdues parts i formen part íntegra i inseparable del contracte de compravenda l’eficàcia opera en el moment de la subscripció de la comanda a instància del client, a través dels mecanismes de contractació que posteriorment s’especificaran, tot això de conformitat amb que preveu l’art. 1.255 del Codi Civil que recull el principi de l’autonomia de la voluntat i pactes entre les parts contractants. A tots els efectes s’entendrà que l’usuari accepta les condicions i regles d’ús aquí relacionades des del moment en què realitza una comanda.

CIMNE fa tots els esforços al seu abast per oferir la informació continguda al web https://books.cimne.com  de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de CIMNE, es procediria immediatament a la seva correcció. D’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, CIMNE, li comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

Els continguts del web https://books.cimne.com  podrien, en ocasions, mostrar informació provisional sobre la naturalesa d’alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva. CIMNE no és responsable ni directament ni indirectament de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats per https://books.cimne.com. Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els editors i / o distribuïdors d’aquests productes.

El client entén que CIMNE és un mer intermediari entre ell i dit editor, en el cas que els productes siguin produïts per tercers.

 1. IDENTIFICACIÓ

El domini https://books.cimne.com  pertany a CONSORCI CENTRE INTERNACIONAL DE MÈTODES NUMÈRICS A L’ENGINYERIA amb N.I.F. Q58500006G, i domicili en C / Gran Capità, s/n, Edifici C-1, 08034 Barcelona,. Podeu contactar a través de l’esmentada direcció o mitjançant el correu electrònic publications@cimne.upc.edu

 1. OBJECTE

Les presents Condicions Generals regulen la contractació de productes oferts per CIMNE i la publicitat dirigida als seus clients / usuaris, tot això a través de la pàgina web https://books.cimne.com, així com els drets i obligacions de les parts derivades de les operacions de compravenda concertades entre els mateixos.

 1. CONDICIONS LEGALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI I RESPONSABILITAT

El CONSORCI CENTRE INTERNACIONAL DE MÈTODES NUMÈRICS A L’ENGINYERIA, en compliment del que disposa l’art. 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, a través de la seva pàgina web i de les presents Condicions Generals, possibilita l’accés per mitjans electrònics de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta a la informació comprensiva de la seva identificació (dades fiscals, domicili i adreça de comunicacions), així com a les dades del client, d’accés exclusiu al mateix, que estiguin en poder de CIMNE.

 1. CONDICIONS D’ACCÉS DE L’USUARI / CLIENT

L’usuari de la pàgina web de CIMNE tindrà dret a l’accés lliure i gratuït a la informació pública recollida en la mateixa, si bé CONSORCI CENTRE INTERNACIONAL DE MÈTODES NUMÈRICS A L’ENGINYERIA es reserva el dret a restringir l’accés a informació, promocions i ofertes especials als seus clients registrats.

La informació pública continguda en la pàgina web de CONSORCI CENTRE INTERNACIONAL DE MÈTODES NUMÈRICS A L’ENGINYERIA referida tant a la botiga on line com a les marques, productes, logotips, etc. d’altres autors es troben protegides per les disposicions legals sobre propietat intel·lectual i industrial, de manera que no s’autoritza la còpia, transmissió, cessió, alienació o utilització pel client alienes a la finalitat publicitària de la seva publicació virtual que no comptin amb el consentiment exprés de CIMNE del fabricant del producte o del titular de marques i logotips, en els termes que preveu l’apartat 15 sobre Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual.

Per poder realitzar comandes a la pàgina web https://books.cimne.com, cada client proporcionés a CONSORCI CENTRE INTERNACIONAL DE MÈTODES NUMÈRICS A L’ENGINYERIA de forma voluntària i sota la seva responsabilitat les seves dades de caràcter personal, que declara veraces i actualitzats.

Totes les dades de caràcter personal proporcionades pels clients de forma fraudulenta o falsa podran ser considerats com a delicte de falsedat de documents mercantils.

El CONSORCI CENTRE INTERNACIONAL DE MÈTODES NUMÈRICS A L’ENGINYERIA podrà oferir al client un sistema de registre personal a través d’un correu electrònic i una contrasenya (password) per facilitar al client futures operacions de compra. En aquest cas, el client podrà designar al seu criteri la contrasenya desitjada.

El client es compromet a assegurar la confidencialitat de la seva pròpia clau d’inscripció. El CONSORCI CENTRE INTERNACIONAL DE MÈTODES NUMÈRICS A L’ENGINYERIA queda eximit de qualsevol responsabilitat derivada de l’incorrecte ús o negligència per part del client en el compliment de la seva obligació de confidencialitat de les seves claus d’accés.

 1. PREUS

Els preus dels productes exposats a la pàgina web de CIMNE inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), en aquells casos que sigui procedent.

CIMNE es reserva en cada moment i unilateralment el dret a la modificació del preu dels productes oferts a través de la pàgina web https://books.cimne.com. Per garantir al client la certesa i seguretat del preu dels seus productes, aquest serà el vigent en la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda.

CIMNE, fa tots els esforços al seu abast per oferir la informació continguda al web https://books.cimne.com  de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat del CONSORCI CENTRE INTERNACIONAL DE MÈTODES NUMÈRICS A L’ENGINYERIA, es procediria immediatament a la seva correcció. D’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, CIMNE li comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

 1. PRODUCTES

En el moment de formalització de la comanda a través del web https://books.cimne.com  s’entén prestat el consentiment del client per a la validesa i eficàcia del contracte de compravenda que obliga les parts. CIMNE emmagatzemarà electrònicament les dades de la comanda per gestionar les comandes en curs, així com per a la realització d’estadístiques anonimitzades.

El compromís adquirit per CIMNE de venda i lliurament dels productes oferts queda supeditat a l’estoc del producte anunciat i a la disponibilitat del mateix fins a fi d’existències, de manera que CIMNE, en el seu compromís de qualitat i servei al client, intenta en tot moment que els productes publicitats estiguin disponibles. No obstant això, de concórrer circumstàncies excepcionals de multicomanda interactiva o aquelles altres que provoquin la fi d’existències del producte, la comanda i el contracte subscrit entre les parts quedaran sense efecte en virtut de la present clàusula resolutòria, restituint íntegrament al client en cas de prepagament les quantitats pagades per aquest, sense que procedeixi a favor de cap de les parts cap indemnització en concepte d’incompliment de contracte, dany emergent o lucre cessant.

 1. FORMA DE PAGAMENT

S’estableix com a forma de pagament dels següents mitjans:

– Targeta de crèdit: El pagament amb targeta és el sistema més fàcil i ràpid. Seleccioneu el tipus de targeta i escriviu el nombre, la data de caducitat i codi CVC2 (nombre de verificació, a excepció de la targeta American Express).

– Transferència bancària: Pagament de l’import total mitjançant una transferència bancària al compte designat per CIMNE.

Qualsevol sistema no automàtic de càrrec i cobrament suposarà una demora en el lliurament de la comanda, fins l’exacta comprovació de l’efectiu pagament.

 1. TERMINIS DE LLIURAMENT

Els terminis de lliuren que figuren en els productes són orientatius. Excepte errors tècnics dels nostres sistemes, els productes que es troben en estoc i el demanat es confirmi i validi dins de les 14:00 hores de dilluns a divendres s’enviaran en el termini de 24 hores a 48 hores a través de les empreses de missatgeria UPS, SPRING i ENVIALIA, i també per CORREUS.

En dates assenyalades com Nadal, Reis o ponts especials, el lliurament no està garantida en el termini assenyalat en el paràgraf anterior, a causa de l’elevat volum de mercaderies en les empreses de transport.

Després dels períodes de vacances, l’enviament es pot demorar 24 o 48 hores a causa de l’alt volum d’enviaments pendents. A Espanya s’entén el mes d’agost com a període de vacances d’estiu.

CIMNE es reserva el dret a modificar els terminis de lliurament sense previ avís en el cas de comandes de diversos paquets o d’embalums de grans dimensions.

En tots els casos CIMNE notificarà al client el termini de lliurament previst per a la seva comanda a través de correu electrònic.

 1. LLOC I FORMA DE LLIURAMENT

La mercaderia es troba en tot moment coberta contra riscos de transport, pèrdua i manipulació i serà lliurada a l’adreça designada en el moment de la contractació pel client. La modificació posterior del lloc de lliurament sol·licitat pel client podrà generar despeses addicionals sobre el preu de venda que seran a costa del comprador. La mercaderia es lliurarà al client per empresa de transports, juntament amb albarà en el qual s’han de consignar les dades que permetin identificar el client, la comanda i el nombre de paquets que componen l’enviament.

Els paquets s’envien generalment el següent dia laboral després del rebut del pagament i s’envien via el transportista que esculli el client (pot variar segons el país i el pes del paquet). Si el transportista compta amb seguiment d’enviament, li oferirem un enllaç per fer el seguiment del seu paquet en línia. El Client podrà consultar en qualsevol moment l’estat de la seva comanda a través de la pàgina web.

Les despeses es calculen per pes i poden variar segons el pes total del paquet. Agrupar els seus articles en una sola comanda és el més recomanable per no pagar despeses duplicats. Les despeses d’enviament de subscripció a les nostres revistes són independents a la resta de productes per la seva naturalesa periòdica. Els productes digitals no compten amb despeses d’enviament.

Tots els nostres llibres s’envien degudament protegits en els seus embalatges.

La despesa d’enviament en una comanda sufraga una part d’un únic enviament a la destinació que s’indiqui en realitzar la comanda. Un cop enviat la comanda no és possible canviar l’adreça de lliurament. Si l’empresa de missatgeria intenta el lliurament de la comanda i el client està absent no es tornarà a intentar el lliurament fins que no es contacti amb l’empresa de missatgeria. Si l’empresa de missatgeria intenta el lliurament de la comanda per segona vegada i el client està absent novament, el client haurà de recollir la seva comanda pels seus mitjans en la direcció que correspongui a la delegació de l’empresa de missatgeria que tingui el paquet.

El cas de verificar el client en el moment del lliurament errors en la mercaderia rebuda o que aquesta es trobi visiblement danyada, ha de consignar aquestes circumstàncies en el mateix albarà del transportista i posar en coneixement aquests fets a CIMNE abans de rebre el producte o en un termini inferior a. 72 hores, trucant al número d’atenció al client de https://books.cimne.com  o bé al enviant un correu electrònic a publications@cimne.upc.edu. En tot cas el client ha de verificar que la mercaderia hagi estat lliurada en perfecte estat. Les reclamacions posteriors a les 72 hores després del lliurament no seran acceptades.

 1. GARANTIA DELS PRODUCTES

Els productes subministrats per CIMNE estan garantits a partir de la data de la recepció del mateix contra qualsevol defecte d’impressió.

 1. DRETS DEL CLIENT

– Confidencialitat i seguretat de les dades personals del client de conformitat amb el que estableix la legislació espanyola vigent sobre protecció de dades.

– No difusió, transmissió o publicació de les dades dels clients sense el seu exprés consentiment.

– No rebre correus electrònics promocionals ni publicitaris en cas d’haver-los rebutjat.

– Consultar, modificar i eliminar les dades personals del client que obrin a la base de dades de CIMNE a petició del client, tot això d’acord amb el que disposa l’apartat “Política de privacitat”.

– Accedir gratuïtament a les seccions obertes de la pàgina web de https://books.cimne.com per conèixer en cada moment l’estat de tramitació de la comanda efectuada.

 1. OBLIGACIONS DE L’USUARI / CLIENT

– Conservar les seves claus personals amb la deguda diligència.

– Facilitar CIMNE dades personals i de contacte que siguin reals, pertinents i actualitzades.

– Utilitzar la informació publicada per CIMNE exclusivament pel client estrictament dins de la relació comercial personal pretesa.

– No reproduir, alienar o disposar de la informació publicada per CIMNE en tots els seus continguts sense permís exprés de la Responsable de la mateixa.

– Utilitzar fidelment el servei de compres facilitat per CIMNE a la pàgina web https://books.cimne.com, abstenint-se de manipular els continguts d’aquesta pàgina web, o interferir en els seus mitjans informàtics a través de virus o altres conductes prohibides en Dret .

– No pujar en cap moment el contingut d’un producte adquirit a la pàgina web en suport informàtic en cap xarxa social ni cap tipus de plataforma d’Internet, sense autorització prèvia de CIMNE

– Respectar el pacte de compra un cop acceptada la comanda, amb l’oportú pagament del preu concertat.

L’incompliment d’alguna d’aquestes obligacions podrà comportar la interposició de les oportunes accions legals contra l’infractor.

 1. DRETS DE CONSORCI CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUMÈRICS A L’ENGINYERIA
 • Conservar, modificar o suspendre la web https://books.cimne.com sense previ avís.
 • Modificar el preu dels productes.
 • Rebutjar comandes per falta d’existències o impagament del client.
 • Rebutjar comandes per comportaments il·lícits dels clients, o per qualsevol altre motiu, per prevenir possibles fraus.
 • Rebutjar l’accés a les eines informàtiques a clients en cas d’incompliment d’aquestes condicions.
 • Percebre l’import de les compres del client acceptada la transacció.
 • Reservar-se el domini i conservar la plena propietat de l’article fins al íntegre pagament per part del client.
 1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu: marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de software continguts a la pàgina web https://books.cimne.com) són propietat de CONSORCI CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUMÈRICS A L’ENGINYERIA així com dels editors dels productes oferts. Per tant estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial i protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent de CIMNE, o, si escau, de l’autor del producte titular dels drets, no està permès utilitzar, copiar, distribuir, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi d’una utilització normal i necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts.

L’accés als serveis subministrats no suposa per part de CIMNE renúncia, transmissió ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets, sens perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d’aquests drets, s’utilitzi sense fins comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.

La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers continguts en aquesta pàgina de manera il·lícita o que transgredeixi la moralitat, l’honor o la intimitat, correspondrà exclusivament a l’usuari, eximint en tot cas a CIMNE de qualsevol responsabilitat que es derivi d’aquestes conductes.

 1. EXONERACION DE RESPONSABILITAT

La responsabilitat civil de CIMNE pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos. L’usuari o consumidor renúncia a reclamar qualsevol responsabilitat a CIMNE per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits, així com possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés al web https://books.cimne.com  incloent-se pèrdues de dades, o un altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi a https://books.cimne.com.

 1. SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT

CIMNE garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves comunicacions amb els seus clients. Totes les operacions de pagament on line, en el cas que es produeixin, es realitzen a través d’un servidor segur, basat en l’estàndard SSL que protegeix les dades davant intents de violació per tercers.

CONSORCI CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUMÈRICS A L’ENGINYERIA garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliaris, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal.

Totes les dades facilitades pels nostres clients a CIMNE o als seus empleats, seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de CONSORCI CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUMÈRICS A L’ENGINYERIA. En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, els clients de https://books.cimne.com  poden, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a CONSORCI CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUMÈRICS a L’ENGINYERIA, al c/ Gran Capità, s/n Edifici C-1, 08034- Barcelona o bé enviant un correu electrònic a: publications@cimne.upc.edu.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les compravendes realitzades amb CIMNE se sotmeten a la legislació espanyola. En cas de qualsevol conflicte o discrepància el fur aplicable serà el dels jutjats o Tribunals de la ciutat de Barcelona.

 1. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

POLÍTICA DE GARANTIA I DEVOLUCIONS

Les comandes podran ser cancel•lades sense cap cost sempre que no s’hagi iniciat l’enviament. La cancel•lació de la comanda un cop s’hagi iniciat l’enviament es considerarà una devolució.

Les devolucions es poden fer fins a 30 dies després d’haver rebut el producte en el domicili del/de la comprador/a, sempre que es conservi el precinte original.

Les despeses del retorn del producte aniran a càrrec del/de la comprador/a i no es retornarà l’import corresponent a les despeses d’enviament del lliurament inicial. Un cop CIMNE comprovi que el producte està en perfectes condicions, s’abonarà l’import corresponent en el compte indicat pel/per la comprador/a.

En cas de produir-se un error per part de CIMNE en el producte enviat, o si aquest es defectuós, el/la comprador/a ho podrà comunicar en el termini de 30 dies. En aquest cas, les despeses de devolució aniran a càrrec de CIMNE, i en el cas que el/la comprador/a decideixi anul•lar la comanda, es farà l’abonament de l’import de la compra i de les despeses de lliurament al compte indicat pel/per la comprador/a.

En relació amb el llibre en suport digital, el client disposarà d’un termini de catorze (14) dies naturals, a partir de la data de contractació, per a desistir de la venda o contractació realitzada, llevat que s’hagués realitzat la descàrrega de continguts digitals d’acord amb el que estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la defensa dels Consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

Les comunicacions sobre devolucions i desestiments s’han adreçar a l’adreça de correu electrònic publications@cimne.upc.edu s’hi ha d’indicar el número de comanda, les circumstàncies de la devolució i el compte on, si escau, el CIMNE  ha de fer l’abonament.

PROHIBICIONS

L’usuari no podrà reproduir, descarregar, imprimir, emmagatzemar, publicar, transmetre, retransmetre, cedir, distribuir, difondre, posar a disposició del públic, vendre, revendre, reproduir o emmagatzemar en bases de dades o de qualsevol altra forma usar la publicació o part d’aquest, de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, llevat:

 1. En la forma expressament autoritzada en la llicència,
 2. Amb el consentiment previ i per escrit de CIMNE
 3. O En la mesura que aquest ús es trobi emparat per algun dels límits als drets de propietat intel•lectual que preveu la llei.

De la mateixa manera, l’usuari no podrà vendre, llicenciar, subllicenciar o distribuir la publicació (incloent les seves impressions) a tercers, ni usar la publicació com a base per desenvolupar materials que vagin a ser posats a la venda, llicenciats o distribuïts, llevat l’expressament permès en aquesta llicència.

L’usuari no podrà eliminar o alterar en cap cas el text o textos de la reserva de drets de propietat intel•lectual.

Tots els continguts publicats a la botiga i especialment els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques o dibuixos industrials i qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel•lectual i industrial de CIMNE o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el lloc web.